L’activitat de Fira de Barcelona genera un impacte econòmic de més de 2.600 MEUR

L’activitat de Fira de Barcelona genera un impacte econòmic anual de 2.624 milions d’euros amb un Valor Afegit Brut (VAB) equivalent a l’1,21% del PIB català i més de 40.000 llocs de treball. Aquestes són algunes de les principals dades del recent estudi elaborat per ESADE en el qual, a més, també es defineixen les aportacions de valor social i públic que realitza la institució en benefici de la ciutadania i l’entorn. 
L’estudi realitzat per l’escola de negocis se centra en l’activitat duta a terme per Fira en el període 2012-2014, en què es van celebrar al voltant de 200 esdeveniments amb la participació de més de 27.000 expositors directes i més de 2 milions de visitants anuals. Constata que la institució és un actor rellevant en la creació de riquesa i la dinamització econòmica i social del seu entorn; un important actiu que genera beneficis diversos per a participants i organitzadors d’esdeveniments, per als seus stakeholders i el territori.
L’informe ha estat presentat avui al Cercle d’Economia pel vicepresident d’aquesta entitat, Josep Oliu, el president del Consell d’Administració de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, i el director del Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, Albert Serra.
El president de Fira, Josep Lluís Bonet, ha subratllat la importància “d’actualitzar i posar en valor l’impacte econòmic i social de la institució en un moment en què s’està superant la greu crisi econòmica i, sobretot, és reconegut el seu posicionament en el context firal internacional, amb una diversificada cartera de productes i serveis, i una cada vegada més gran dimensió global”.
Generació d’ocupació
Els salons, congressos i esdeveniments que organitza o atrau Fira tenen un impacte molt positiu a Barcelona, la seva àrea d’influència i tot el país, en propiciar activitat econòmica en àmbits diversos i contribuir a la generació de negoci dels mateixos participants en els esdeveniments i de la indústria local, així com de milers de llocs de treball.
Per determinar aquest impacte s’ha emprat la metodologia de les Taules Input-output (TIO) de Catalunya 2011 tenint en compte quatre variables bàsiques: les despeses de visitants i expositors, les operacionals i de funcionament, la inversió en infraestructures i instal·lacions, i la creació d’activitat econòmica i negoci dels seus participants. El resultat final és fruit de calcular els efectes directes, indirectes i induïts.
Així, segons l’informe, l’impacte econòmic total anual de Fira és de 2.624 milions d’euros, el qual genera un Valor Afegit Brut (VAB) de 2.360 milions d’euros que equival a l’1,21% del PIB mitjà de Catalunya.
Tanmateix, l’activitat firal facilita la creació de 40.580 llocs de treball, una ocupació que en un 43% es produeix en sectors com la restauració, l’allotjament, el comerç, el transport i l’oci.
A més, l’activitat duta a terme a les instal·lacions firals comporta així mateix retorns impositius que es tradueixen en una recaptació fiscal per part de la Hisenda Pública de 782 milions d’euros anuals, procedents de l’lVA, l’IRPF i l’Impost de Societats.
Visitants i expositors
Una part important de l’impacte econòmic (més de 1.000 milions d’euros) prové de la despesa dels expositors i visitants que assisteixen als diferents esdeveniments celebrats als recintes de Montjuïc i Gran Via. L’atracció de participants professionals aporta a la ciutat i al seu entorn un turisme internacional i de negocis que contribueix a desestacionalitzar el flux de turistes i dotar-lo d’un perfil més qualitatiu.
D’altra banda, un dels objectius de Fira de Barcelona és ser suport de les empreses i palanca de la creació de negocis i d’oportunitats per al teixit productiu del país. En aquest sentit, a més del retorn econòmic que es genera per als participants en un saló, l’operativa global de Fira produeix un important impacte en determinats sectors que, segons l’estudi, es concentra majoritàriament en els de restauració, allotjament, tecnologia, comerç, oci, indústria agroalimentària, activitats immobiliàries i serveis de transport.
Els valors socials de Fira
Més enllà d’aquest impacte econòmic, la interacció de l’activitat de la institució amb el seu entorn genera un altre tipus de beneficis més difícils de quantificar: l’impacte social i valor públic. Per primera vegada Fira aborda de forma metodològica quin és aquest impacte i identifica algunes de les seves principals aportacions de valor potencialment mesurables, com un primer pas per a una futura anàlisi més profunda. D’aquesta manera, l’estudi d’ESADE conceptualitza les sis principals aportacions en aquest camp:
Desenvolupament econòmic i productiu: amb el qual dinamitza el teixit productiu donant oportunitats de negoci i internacionalització, fomentant l’emprenedoria i donant suport a les Pimes i l’associacionisme empresarial, i impulsant la innovació a través de la transversalitat dels seus esdeveniments.
Espai públic: dotant l’espai firal que gestiona (400.000 m²) d’un valor afegit per al ciutadà i generant així mateix un espai de socialització i fins i tot d’oci. El fet que Fira ocupi aquest espai per desenvolupar la seva activitat firal i social, i s’exclogui a altres usos, suposa una inqüestionable aportació de valor per a la ciutat.
Pol de centralitat metropolitana: a través dels seus dos recintes (Gran Via i Montjuïc) contribueix a crear dos pols de centralitat urbana, atraient tant activitat ciutadana com millorant les infraestructures (transport públic, connexió amb l’aeroport, etc.).
Cohesió social: la naturalesa dels seus esdeveniments i els seus visitants crea una experiència vital i multicultural per als participants, una font de valor que pot considerar-se com una contribució a la cohesió social.
Posicionament i identitat: amb la seva activitat i l’atracció d’esdeveniments i visitants dota la ciutat i la seva àrea metropolitana d’una identitat més internacional i li afegeix valors empresarials i de negoci, contribuint així a donar-li una imatge global que va més enllà de la turística convencional. De la mateixa manera que Barcelona proporciona senyes d’identitat a Fira, aquesta genera també elements d’identitat a la ciutat.
Coneixement i innovació: els esdeveniments de la institució són una font de creació i transferència de coneixement i alhora un aparador i un difusor únic de les últimes innovacions en els múltiples sectors econòmics i industrials que hi participen.
Barcelona, 26 d’octubre de 2015