Perfil del contractant

En aquesta secció trobarà informació sobre les licitacions convocades per FIRA DE BARCELONA, el seu desenvolupament i la seva adjudicació, que d’acord amb les Instruccions Internes de Contractació (IIC) siguin objecte de publicitat.

Concretament, podrà obtenir informació sobre els punts següents:

  • Anunci de licitació i, si escau, criteris de solvència
  • Plec de Condicions Administratives
  • Plec de Condicions Tècniques
  • Plec Econòmic
  • Oferta econòmica
  • Adjudicació provisional
  • Adjudicació definitiva
  • Qualsevol altra decisió que afecti el curs del procediment i resulti d’interès
fira_barcelona_perfil-contractant-02

Llistat de licitacions

En cas de necessitar més informació sobre algun dels concursos que convoca aquesta Institució Firal, podran posar-se en contacte amb el Departament corresponent segons s’indiqui en el Plec de condicions.

fira_barcelona_perfil-contractant-03

Instruccions internes de contratació

En aquesta secció podrà consultar les Instruccions internes de contractació (IIC) que regulen els procediments de contractació a FIRA DE BARCELONA.