Perfil contractant

Preguntes més freqüents

Els licitants hauran de dirigir-se al Departament corresponent, segons el que s’estableixi en el Plec de Condicions.

La documentació haurà d’entregar-se en suport paper en tot cas. Pel que fa a l’oferta econòmica, aquesta haurà d’enviar-se també per correu electrònic a la persona
responsable del Departament corresponent, segons s’indiqui en el Plec de Condicions.

Els licitants podran conèixer l’estat del procediment i decisió final, per mitjà de la pàgina web de FIRA DE BARCELONA, a la secció Perfil del contractant. Per altra banda, els licitants rebran una comunicació escrita indicant-los si han estat escollits com Adjudicataris o s’ha vist rebutjada la seva oferta.

En el Plec de Clàusules Administratives es determinaran els aspectes econòmics i tècnics que, en el seu cas, poden ser objecte de negociació amb la totalitat de les empreses que es presentin a aquella licitació.

Un cop comunicada la decisió de que no són adjudicataris, podran passar per les Oficines del Departament corresponent per recollir l’Aval Provisional.

Només serà necessari el compromís per escrit de les empreses que vulguin constituir-se com a UTE de que així procediran en cas que resultin adjudicataris.

FIRA DE BARCELONA no realitzarà en cap cas compulsa de Documentació Administrativa.